بازدید از قفس های پروورش ماهی در داخل آب دریا شرکت گوموش دوغا

 شرکت گوموش دوغا یکی از بزرگترین شرکتها در صنعت تولید و پرورش انواع ماهیهای گرمایی در داخل قفس می باشد که باحضور و بازدید از این شرکت و نحوه ی فعالیت آنها لزوم همکاریهای دو جانبه بین دو شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت .