سفر مدیر عامل شرکت ماوی پروتئین جناب آقای پروفسور فاتیح باشاران در ایران

 جناب آقای پروفسور فاتیح باشاران برای بررسی و امکان سنجی همکاری در زمینه های مختلف پرورش ماهی به شهر تبریز وارد شدند.