بازدید و گفتگو با شرکت kilic(کلج)ترکیه

 شرکت kilic(کلج ) ترکیه ،یکی از بزرگترین شرکتهای ترکیه در زمینه ی تولید خوراک آبزیان و همچنین پرورش ماهی های گرمابی هست.در دیدار از این شرکت زمینه های همکاری دو جانبه بین شرکت فروزان فام فجر و شرکت کلج با همراهی و همکاری شرکت ماوی پروتئین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.