بازدید از مراکز مختلف پرورش قزل آلا توسط آقای پروفسور باشاران

 با حضور آقای پروفسور باشاران به همراه مدیر عامل شرکت فروزان فام فجر جناب آقای دکتر پورآقا و رئیس کل شیلات استان جناب آقای مهندس صمدزاده از تعدادی از مراکز پرورش قزل آلای استان بازدید ودر مورد نحوه ی افزایش تولید در مترمکعب آب بحث و گفتگو گردید.