حضور در اولین نمایشگاه بین المللی صنعت تولید و تجارت آبزیان وغذاهای دریایی

 حضور در اولین نمایشگاه بین المللی صنعت تولید و تجارت آبزیان وغذاهای دریایی