راه اندازی خط تولید پفک در شهر تاشکند ازبکستان

راه اندازی خط تولید پفک در شهر تاشکند ازبکستان