راه اندازی خط تولید خوراک آبزیان در منطقه شمالی کشور

راه اندازی اکسترودر خط تولید خوراک آبزیان با ظرفیت 250 تا 350 کیلوگرم در ساعت توسط کارشناسان فنی شرکت فروزان فام فجر در منطقه شمالی کشور